تاریخ : چهارشنبه 28 دي 1401
کد 177

بازدید از شرکت ایران خودروی تبریز

بازدید از شرکت ایران خودروی تبریز

بازدید ریاست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیات همراه از شرکت ایران خودروی تبریز و برگزاری جلسه ارتباط با صنعت با مدیرعامل و مدیران شرکت
بازدید ریاست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیات همراه از شرکت ایران خودروی تبریز و برگزاری جلسه ارتباط با صنعت با مدیرعامل و مدیران شرکت