تاریخ : چهارشنبه 14 دي 1401
کد 176

بازدید از شرکت چاپ آذرسان

بازدید از شرکت چاپ آذرسان

بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه و امضای تفاهمنامه همکاری علمی پژوهشی و فناوری با شرکت آذرسان
بازدید معاون و تیم پژوهش و فناوری دانشگاه و امضای تفاهمنامه همکاری علمی پژوهشی و فناوری با شرکت آذرسان