تاریخ : سه شنبه 29 آذر 1401
کد 175

بازدید صنعتی از مجتمع مس سونگون

بازدید صنعتی از مجتمع مس سونگون

بازدید صنعتی ریاست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیات همراه از مجتمع مس سونگون و برگزاری جلسه ارتباط با صنعت
بازدید صنعتی ریاست محترم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیات همراه از مجتمع مس سونگون و برگزاری جلسه ارتباط با صنعت