تاریخ : سه شنبه 3 آبان 1401
کد 156

معرفی سامانه فراخوان های فناورانه وزارت صمت

سامانه فراخوان های فناورانه وزارت صمت به منظور بارگذاری فراخوان های فناورانه و همچنین شناسایی و داوری شرکت های فناور و دانش بنیان به آدرس www.smt-tech.ir جهت استحضار معرفی می گردد.
سامانه فراخوان های فناورانه وزارت صمت به منظور بارگذاری فراخوان های فناورانه و همچنین شناسایی و داوری شرکت های فناور و دانش بنیان به آدرس  www.smt-tech.ir جهت استحضار معرفی می گردد.