دوشنبه 7 فروردين 1396 _ 28 جمادى الثانية 1438 _ 27 مارس 2017
فارسی | English
  كاركنان
نام و نام خانوادگي : نادر صامصونچی    سمت: مدير دفتر مالكيت فكري
مرتبه علمي : عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان           رزومه:
ايميل : Itman@azaruniv.ac.ir   تلفن تماس:  34327527
**********************************************************************
نام نام خانوادگي : مهندس محمدرضا جنتي اسكوئي        سمت : كارشناس ثبت اختراع
مرتبه علمي : دانشجوي دكتري مهندسي برق - قدرت دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    رزومه
ايميل :....................................................................................   تلفن تماس: ........................................................................
***************************************************************************