يکشنبه 23 مرداد 1401 _ 16 محرم 1444 _ 14 اوت 2022
فارسی | English
  تاريخچه دفتر
- تاريخچه دفتر
دفتر مالكيت فكري دانشگاه شهيد مدني آذربايجان براساس اهداف و برنامه هاي جديد دانشگاه در حوزه فناوري و نوآوري و هم سو با سياست هاي دولت محترم در حوزه اقتصاد دانش بنيان و تبديل به دانشگاهي نوآور و كارآفرين در سال 1395 تاسيس گرديد. اين دفتر در چارت جديد دانشگاه زير مجموعه مديريت امور فناوري و در حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تعريف شده است.
اولويت برنامه هاي اين دفتر تدوين برنامه هاي نوآوري، جذب نوآوران، ثبت اختراع داخلي و بين المللي، ايجاد ارتباط با دفاتر مالكيت فكري موسسات و دانشگاه هاي دولتي و بخش خصوصي ملي و بين المللي، ايجاد دوره هاي تخصصي حوزه مالكيت فكري و در كل مديريت امور مربوط به مالكيت فكري دانشگاه شهيد مدني آذربايجان مي باشد.
- اهداف
  1. ترويج و تشويق براي ايجاد نوآوري، خلاقيت و ابداعات در بين دانشجويان و پژوهشگران دانشگاه
  2. نهادينه سازي حقوق مالكيت فكري در تقويت انگيزه مادي و معنوي در دانشجويان و محققان دانشگاه جهت فعاليت هرچه بيشتر در عرصه پژوهش و توسعه فناوري و بالطبع افزايش امكان تجاري سازي دستاوردها در راستاي منافع ملي و عمومي و شخصي.
  3. كسب درآمد پايدار براي محققين و مخترعين از پژوهش ها و پايان نامه هاي دانشگاهي و رونق كسب و كار هاي دانش بنيان در جامعه و متعاقبا ايجاد دانشگاهي كارآفرين در سطح ملي و بين المللي
  4. ارائه چارچوبي شفاف و تبيين حقوق و تعهدات دانشگاه، مبدعان و مخترعان در ارتباط با دارايي هاي فكري ايجاد شده و درنتيجه، كاهش اختلافات در زمينه حقوق مالكيت فكري در دانشگاه
  5. اعطاي مجوزهاي بهره برداري و تاييديه هاي علمي لازم براي به كار گيري عملي اختراعات
  6. كسب درآمد ،خودكفائي و بهبود وضعيت اقتصادي دانشگاه از محل طرح هاي پژوهشي ، تحقيقاتي، مشاوره اي و اجرائي در جهت ارتقاء كمي و كيفي فعاليت هاي تحقيقاتي و فناورانه دانشگاه
  7. انتقال و فروش دانش فني ، اختراعاتو نوآوري هاي دانشجويان و هيات علمي به سازمان ها و بخش هاي خصوصي داخلي و خارجي