سامانه های پرکاربرد

پذیرش دانشجوی بین المللی

تست امور بین الملل

  اطلاعیه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی
  پذیرش دانشجوی بین المللی

  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نیمسال دوم سال تحصیلی 2022-2023 دانشجوی بین المللی می پذیرد.

  تست امور بین الملل

  تست امور بین الملل

   اولویتهای پژوهشی امور بین الملل

   پذیرش دانشجوی بین المللی

   دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نیمسال دوم سال تحصیلی 2022-2023 دانشجوی بین المللی می پذیرد.
   دوشنبه سوم بهمن 1401
   دوشنبه سوم بهمن 1401

   تست امور بین الملل

   تست امور بین الملل
   يکشنبه دوم بهمن 1401

    پذیرش دانشجوی بین المللی

    دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در نیمسال دوم سال تحصیلی 2022-2023 دانشجوی بین المللی می پذیرد.
    دوشنبه سوم بهمن 1401
    دوشنبه سوم بهمن 1401

    تست امور بین الملل

    تست امور بین الملل
    يکشنبه دوم بهمن 1401

     انتشارات امور بین الملل

     اطلاعیه پذیرش دانشجوی غیر ایرانی
     پذیرش دانشجوی بین المللی

     تست امور بین الملل