يکشنبه 23 مرداد 1401 _ 16 محرم 1444 _ 14 اوت 2022
فارسی | English
  درباره معاونت
اين معاونت متولي امر تحقيق، پژوهش و نيز فنآوري است كه محور فعاليت اين حوزه شامل موارد زير مي باشد: ارائه برنامه هاي كوتاه و بلند مدت در خصوص انجام تحقيقات، اشاعه و ترويج فرهنگ تحقيق، ايجاد روحيه تحقيق و پژوهش، پشتيباني از فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه، ارزشيابي و ارزيابي فعاليت و عملكرد پژوهشي، تهيه برنامه پژوهشي دانشگاه و تعيين اولويت هاي پژوهشي در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه علمي كشور، برنامه ريزي جهت استفاده اعضاء هيات علمي از فرصت مطالعاتي، برگزاري سمينار ها و كنفرانس هاي علمي، همكاري با بخشهاي صنعت و كشاورزي، مبادله خدمات علمي، انجام تحقيقات مشترك با ساير دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي، اجراي طرحهاي تحقيقات ملي و استاني، همكاري جهت ارائه خدمات علمي- فرهنگي- اجتماعي، اجراي كليه قرارداد هاي تحقيقاتي- مطالعاتي- خدماتي بين دانشگاه و ساير دستگاه هاي اجرائي، نظارت بر كليه امور پژوهشي، كتابخانه مركزي و مدارك و اسناد علمي، اطلاع رساني، بانك هاي اطلاعاتي، خدمات كامپيوتري، انتشارات دانشگاه و همكاريهاي علمي بين المللي.